Networkd

如果主机可以自己绑定 IP (比如说 QingCloud,AWS), 默认采用的是 Virtual IP 模式暴露服务的。 如果不支持(比如说阿里云),默认采用的是 Node IP 模式,使用主机 IP 暴露服务给外部,当然这种模式受限于主机的端口数量。

Node IP Mode

参考: Node IP

Virtual IP Mode

参考: Virtual IP

维护

启动

systemctl start networkd

停止

systemctl stop networkd

日志

journalctl -u networkd -f -l

results matching ""

    No results matching ""